HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Eğitimleri

İşyerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

Çalışanların bu programlara katılmasını,

Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini Sağlar.

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, kendi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışanlara gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde Karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları İçeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

Eğitim Süreleri Nelerdir?

Çalışanlara verilecek eğitimler;

Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak düzenlenir.

Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Yenileme Süreleri Nelerdir?

İşveren, çalışanlara işe başlamadan önce Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde işyerine özgü riskler de dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. Söz konusu eğitimler işin niteliğine göre uygulamalı ve teorik olarak verilir.

Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. 

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. 

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Eğitim Konuları1. Genel konulara) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,ç) İşyeri temizliği ve düzeni,d) Ergonomi,

e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı.

2. Sağlık konularıa) Meslek hastalıklarının sebepleri,b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,c) Biyolojik risk etmenleri,ç) İlkyardım ve kurtarma.

3. Teknik konulara) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,b) Elle kaldırma ve taşıma,c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,d) Ekranlı araçlarla çalışma,e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,f) İş kazalarının sebepleri,g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.

ğ) İş hijyeni

Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.